• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Procedures

E-mail Afdrukken PDF

 

Procedure 1: De inmiddels gewonnen DGS – procedure

Deze procedure ging over het Deposito Garantie Stelsel (DGS) en is bij uitspraak van 30 juni 2011 door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) door DSBdeposito’s gewonnen.

Het Nederlandse Deposito Garantie Stelsel geeft spaarders een recht op vergoeding van hun spaartegoed (deposito) als hun bank failliet gaat. De maximale vergoeding is € 100.000 per persoon. De Nederlandse Bank (DNB) voert de regeling uit. DNB stelde dat de houders van achtergestelde DSBdeposito's niet voor een vergoeding onder het DGS in aanmerking kwamen, omdat deze leningen volgens DNB tot het zogeheten garantievermogen van de DSB Bank behoorden. En de DGS dekking was volgens DNB alleen bedoeld voor gewone rekeninghouders en niet voor personen die het garantievermogen van banken hebben bijeengebracht. DSBdeposito’s stelden dat de achtergestelde DSBdeposito’s niet als garantievermogen kwalificeerden. Deze leningen konden namelijk in bepaalde in de overeenkomsten opgenomen gevallen (bijvoorbeeld bij statutenwijzigingen), ook voor de afloop van hun looptijd worden opgevraagd. En dat is niet met de kwalificatie van de achtergestelde DSB deposito’s als garantievermogen te combineren.

 

DSBdeposito’s hebben op 14 december 2009 in drie concrete representatieve gevallen formeel bezwaar tegen de afwijzende beslissingen van DNB aangetekend. Toen deze bezwaren door DNB werd afgewezen, heeft DSBdeposito’s in alle drie gevallen beroep bij de rechtbank te Rotterdam aangetekend. De rechtbank heeft dit beroep bij vonnis van 29 juli 2010 afgewezen. DSBdeposito's hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Het CBB heeft op 30 juni 2011 in het beroep uitspraak gedaan. Het CBB heeft DSBdeposito’s in alle drie de gevallen in het gelijk gesteld en heeft bepaald dat DNB de Achtergestelde DSB Deposito’s inderdaad, zoals wij steeds hadden gesteld, ten onrechte onder het mom van garantievermogen van de dekking van het DGS heeft uitgesloten.

 

Volgens de afspraken die daarover tussen DNB en DSBdeposito’s zijn gemaakt aan het begin van de DGS procedure, heeft DNB de uitspraak van het CBB niet alleen voor de bij de drie proefprocedures betrokken personen laten gelden, maar ook voor alle andere gevallen. In middels heeft DNB de DGS vergoeding voor de Achtergestelde Deposito’s uitbetaald. Daarmee heeft zo’n 90% van de leden van DSBdeposito’s hun spaargeld teruggekregen, inclusief wettelijke rente over de periode van de ten onrechte vertraagde DGS betaling.

De DGS procedure is gevoerd door onze advocaten Koen Rutten en Willem Jan Van Andel van Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Het voeren van de procedure is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de rechtsbijstandverzekeraars.

Alleen DSBdeposito’s voert thans juridische procedures waarin DSB gedupeerden trachten collectief hun achtergestelde spaargeld via een rechtelijke uitspraak terug te krijgen. Naast de inmiddels gewonnen DGS procedure, voert de vereniging thans een procedure tegen de curatoren in het DSB Bank faillissement op grond van het feit dat de DSB Bank niet op de juiste wijze de achtergestelde deposito’s “op afstand” (via het internet) heeft aangeboden (zie Procedure 2). De algemene ledenvergadering van DSBdeposito’s van 27 november 2010 heeft het instellen van alle thans door de vereniging geïnitieerde procedures goedgekeurd. Alleen door van DSBdeposito’s lid te worden kunt u de procedures steunen. U kunt zich dan bij het menu "Lid worden" aanmelden.

Wijn & Stael Advocaten voert de DGS procedure exclusief in opdracht van DSBdeposito’s.

Ook de curatoren in het DSB Bank faillissement hebben een hun brief van 12 mei 2010 alle achtergestelde gedupeerden in overweging gegeven om lid te worden van de vereniging DSBdeposito’s. De curatoren hebben bij voorkeur één duidelijk aanspreekpunt voor de achtergestelde gedupeerden. Ook alle grote rechtsbijstandverzekeraars adviseren hun verzekerden om zich aan te sluiten bij de vereniging en ondersteunen de procedures van de vereniging financieel.

 

 .: Procedure 2: "overeenkomst op afstand"- procedure

 

Zoals uit de media berichtgeving blijkt heeft de DSB Bank de nodige steken laten vallen als het gaat over de zogeheten "zorgplicht" die de bank ten opzichte van haar klanten in acht had moeten nemen. Hierdoor heeft de bank aan klanten leningen verstrekt die hoger waren dan de klanten nodig hadden en zijn die leningen gecombineerd met vaak zinloze verzekeringsproducten waarvoor de bank een heel hoge provisie ontving.

 

De DSB Bank is naar de mening van DSBdeposito’s, niet alleen ten opzichte van bijvoorbeeld hypotheekhouders in haar zorgplicht tekort geschoten. Maar zeker ook ten aanzien van de klanten die aan de bank geld leenden als achtergesteld DSB deposito. De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft namelijk voor dat de DSB Bank toen zij het product via het internet "verkocht", haar klanten voor het afsluiten van een achtergesteld deposito niet alleen over de hogere rente van dit "spaarproduct" had moeten vertellen, maar hen ook precies over het risico van dit product had moeten voorlichten. De DSB had hen daarnaast ook nog op een wettelijk voorgeschreven “herroepingrecht” moeten wijzen. Ook had de DSB haar achtergestelde spaarders reële informatie over haar moeilijke financiële positie en lopende discussies met de toezichthouders DNB en AFM moeten geven, zodat die in staat werden gesteld zich op basis van deze informatie een goed oordeel over de voor- en nadelen van de achtergestelde deposito’s te vormen.

 

Op grond van het bovenstaande meende DSBdepositos dat er redenen zijn op grond waarvan de houders van de achtergestelde deposito’s de desbetreffende overeenkomsten kunnen ontbinden. Dat kan zijn op basis van de specifieke bepalingen in de Wft over “overeenkomsten op afstand”, maar dat kan ook omdat de depositohouders hebben “gedwaald” toen zij de desbetreffende overeenkomsten met de DSB tekenden..

 

Op verzoek van DSBdeposito’s hebben de advocaten Van Andel en Rutten van Wijn & Stael Advocaten te Utrecht inmiddels namens een drietal houders van achtergestelde DSB deposito’s op grond van het bovenstaande de ontbinding van deze overeenkomsten ingeroepen. Hierna hebben zij drie proefprocedures tegen de faillissement boedel ingesteld. DSBdeposito’s heeft in deze procedure op 11 juli 2012 een belangrijk succes behaald. Op die datum heeft de rechtbank Amsterdam ons in de drie proefprocedures in het gelijk gesteld. Kort gezegd komt het vonnis erop neer dat de DSB Bank vanaf 27 september 2007 geen Achtergestelde Deposito’s leningen meer had mogen werven zonder te vermelden dat zij vanaf deze datum door DNB onder “verhoogd toezicht” was geplaatst. Door dit niet te doen maar, integendeel, steeds maar weer als promotie van de achtergestelde deposito’s te vermelden dat de DSB Bank onder toezicht van DNB stond, heeft zij de spaarders op het verkeerde been gezet. En wel zodanig dat de rechtbank meent dat er in juridische zin bij de spaarders sprake is van “dwaling” op grond waarvan zij de ontbinding van de Achtergestelde Deposito lening kunnen inroepen.

 

Het vonnis van 11 juli 2012 is voor de curatoren van de DSB Bank aanleiding geweest DSBDepositos voor te stellen om over een schikking te praten. Curatoren hadden hoger beroep tegen het vonnis ingesteld, maar wilden liever niet jarenlang over de kwestie doorprocederen. De daarop volgende onderhandelingen heeft uiteindelijk tot een schikking met de curatoren geleid, die als uitgangspunt heeft dat 70% van het bedrag van de achtergestelde deposito’s, verminderd met de op die deposito’s ontvangen rente, alsnog als concurrente vordering in het faillissement zal worden erkend. Details van de schikking zijn te vinden in de brochure die over de schikking is opgesteld en bij ledenbrief BM2012-16 aan de leden is toegezonden. De schikking is op 19 januari 2013 door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. De schikking voorkomt dat ook DSBdeposito’s nog jarenlang over deze kwestie moet doorprocederen en dat de leden mogelijkerwijs pas na een 5 of zelfs nog langere rechtsstrijd echt een uitbetaling ontvangen. Via de schikking krijgen de leden recht op dezelfde deelbetalingen die curatoren elk half jaar ook aan de andere concurrenten uitkeren, te beginnen met een eerste uitkering van 27% binnen 4 weken nadat onze leden de individuele schikkingspapieren ondertekend aan de curatoren hebben retour gezonden.

 

Verloop van de procedure:

 

- 19 januari 2013     - ledenvergadering gaat akkoord met schikkingsvoorstel tussen verenigingen curatoren DSB Bank

 

- september 2012     - curatoren DSB Bank gaan in hoger beroep      

 

- 11 juli 2012            - rechter stelt DSBdepositos in het gelijk, achtergestelde deposito's van na 27 september 2007 kunnen worden ontbonden

 

- 16 februari 2012    - Comparitie van partijen bij Rechtbank Amsterdam

 

- 21 september 2011 - Conclusie van Antwoord van curatoren DSB Bank

 

- 18 mei 2011            - Conclusie van Eis door de vereniging bij de rechtbank ingediend

 

- 23 september 2010: - Vereniging roept voor eerste lid ontbinding in

 

Alleen DSBdeposito’s voert juridische procedures waarin DSB gedupeerden trachten collectief hun achtergestelde spaargeld via een rechtelijke uitspraak terug te krijgen. Naast de “overeenkomst op afstand”-procedure (onze “Procedure 2”), heeft de vereniging een procedure tegen de DNB over het Deposito Garantie Stelsel gevoerd en in hoogste instantie gewonnen (zie Procedure 1) . De algemene ledenvergadering van DSBdeposito’s van 27 november 2010 heeft het instellen van alle thans door de vereniging geïnitieerde procedures goedgekeurd. Alleen door van DSBdeposito’s lid te worden kunt u de procedures steunen. U kunt zich dan bij het menu "Lid worden" aanmelden.

 

Wijn & Stael Advocaten voeren alle procedure exclusief in opdracht van DSBdeposito’s.

 

Ook de curatoren in het DSB Bank faillissement hebben een hun brief van 12 mei 2010 alle achtergestelde gedupeerden in overweging gegeven om lid te worden van de vereniging DSBdeposito’s. De curatoren hebben bij voorkeur één duidelijk aanspreekpunt voor de achtergestelde gedupeerden. Ook alle grote rechtsbijstandverzekeraars adviseren hun verzekerden om zich aan te sluiten bij de vereniging en ondersteunen de procedures van de vereniging financieel.

 

 

 .: Procedure 3: aansprakelijkstelling DNB en AFM

De grondslag van deze procedure is de stelling, dat DNB en AFM ten opzichte van de houders van de achtergestelde DSB deposito's onrechtmatig hebben gehandeld doordat zij geen harde toezichtmaatregelen tegen DSB hebben genomen, ook al moeten zij hebben ingezien dat hun gesprekken met het management van de DSB Bank niet tot de veranderingen zouden leiden die DNB en AFM noodzakelijk achtten. Daarnaast heeft DNB de DSB Bank in 2005 een volledige bankvergunning verleend, zonder dat de DSB Bank naar onze mening aan de daarvoor door de wet gestelde voorwaarden voldeed. Ook menen wij dat DNB en AFM hadden moeten voorkomen dat de particulieren hun geld als achtergesteld deposito aan de DSB Bank uitleenden. Naar DNB en AFM wisten, konden die particulieren er geen idee van hebben dat de DSB Bank in een onzekere financiële positie verkeerde en dat de toezichthouders de bank als zorgenkind beschouwden. DNB en AFM hadden zich naar onze mening in deze situatie ook moeten realiseren dat de komst van de voormalige minister Zalm als financieel directeur van de DSB Bank de onwetende particulier ten aanzien van de DSB Bank als solide financiële instelling nog eens extra op het verkeerde been heeft gezet. Een en ander had voor het AFM in elk geval reden moeten zijn om heel precies naar de productinformatie te kijken die de DSB over de achtergestelde deposito's gebruikte. In werkelijkheid gaf die productinformatie negen jaar lang een misleidend beeld over de aan dit product verbonden risico's en voldeed de informatie ook verder niet aan de wettelijke eisen.

 

Ook al geven de rapporten van de Commissie Scheltema en de DSB Bank curatoren in hun rapporten van respectievelijk 23 juni 2010 en 19 juni 2012 over de oorzaken van het faillissement van de DSB Bank, op belangrijke punten steun aan de argumenten die wij voor de aansprakelijkstelling van DNB en AFM zullen aanvoeren, toch kan deze procedure tegen DNB en AFM een ingewikkelde en langdurige zaak worden. De bewijsvoering, de principiële aspecten van het banktoezicht en de precieze waardering van de feiten in de verschillende perioden van het bestaan van de DSB Bank zullen ongetwijfeld veel aandacht en discussie vergen. Het is ook niet gezegd dat de uiteindelijke uitspraak in deze procedure voor alle houders van achtergestelde deposito's dezelfde conclusies zal bevatten. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de rechter oordeelt dat DNB en AFM geen onrechtmatige daad hebben gepleegd ten aanzien van degenen die voor 2005 via een achtergesteld deposito geld aan de DSB Bank hebben geleend.

 

Er is in deze procedure nog geen dagvaarding uitgebracht en de procedure wordt nu alleen nog maar voorbereid.

 

De advocaten Mr. Koen Rutten en Willem Jan van Andel van Wijn & Stael te Utrecht zullen ook deze procedure behandelen.

 

Daarnaast werkt DSBDepositos ook samen met Mr. W. Schonewille van kantoor BarentsKrans te Den Haag, die namens de vereniging van (niet-achtergestelde) spaarders eveneens een procedure tegen DNB voorbereid en zich daarbij vooral concentreert op de bankvergunning die de DSB Bank naar zijn mening ten onrechte in 2005 heeft verkregen.

 

Alleen DSBdepositos voert thans juridische procedures waarin DSB gedupeerden trachten collectief hun achtergestelde spaargeld via een rechtelijke uitspraak terug te krijgen. Naast de voorbereiding van de procedures tegen DNB en AFM, voert de vereniging thans een procedure tegen de DSB curatoren over wat wij “koop op afstand” noemen (zie elders op deze site). Verder heeft DSBdepositos een procedure tegen DNB gevoerd over het Deposito Garantiestelsel. Wij hebben deze procedure inmiddels in hoogste instantie gewonnen (zie Procedure 1). De algemene ledenvergadering van DSBdepositos van 27 november 2010 heeft het instellen van alle door de vereniging geïnitieerde procedures goedgekeurd. Alleen door van DSBdepositos lid te worden kunt u de procedures steunen. U kunt zich dan bij het menu "Lid worden" aanmelden.

 

Ook de curatoren in het DSB Bank faillissement hebben een hun brief van 12 mei 2010 alle achtergestelde gedupeerden in overweging gegeven om lid te worden van de vereniging DSBdepositos. De curatoren hebben bij voorkeur één duidelijk aanspreekpunt voor de achtergestelde gedupeerden. Ook alle grote rechtsbijstandsverzekeraars adviseren hun verzekerden om zich aan te sluiten bij de vereniging en ondersteunen de procedures van de vereniging financieel.

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 30 januari 2013 19:07